De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

De missie van onze school luidt: ´Samen bouwen aan je toekomst´. Dat geldt in hoge mate voor de zorgstructuur van onze school, die in de loop van de jaren ontwikkeld is. Dat betekent, dat wij de individuele leerling in de gelegenheid stellen zich naar vermogen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen: zorg op maat.
De grenzen waarbinnen deze zorg kan plaatsvinden, zijn duidelijk aangegeven in ons protocol ´Grenzen aan de zorg´.
Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen leren en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal/leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht.
Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.
Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.
Onze school heeft expertise en middelen voor  leerlingen met NT2 achtergrond.
 
Voor kinderen die specifieke zorg behoeven:
We werken groepsdoorbrekend met rekenen, taal en spelling. Hierdoor krijgen kinderen het onderwijs dat past bij hun niveau;
Op school wordt er extra tijd besteed aan de taal- en woordenschatontwikkeling.
Er is een samenwerking met Kentalis op het gebied van TOS
We bieden kinderen extra ondersteuning d.m.v. het inzetten van onderwijsassistenten. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de leerkracht;
Breinstein; Onderwijsstichting Arcade, waar onze school onder valt, heeft onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. In deze groep is er een onderwijsaanbod vanaf groep 4 op het niveau dat deze kinderen nodig hebben. Centraal staat vooral het leren leren. De leerkrachten van deze Breinsteingroepen zijn opgeleid tot specialist begaafdheid. 
 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
6
Logopedist 2
Gedragsspecialist 1