De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Dagelijks volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van het werk dat gemaakt wordt tijdens de lessen, de werkhouding en motivatie. Daarnaast worden er voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen ook methodetoetsen afgenomen om in kaart te brengen hoe de leerlingen de lesstof beheersen en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er beoordeling plaatsvinden aan de hand van behaalde referentieniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met de zgn. schoolweging. In het schooljaar 2022 – 2023 is onze schoolweging vastgesteld op 42,39. Gerekend over de afgelopen drie schooljaren heeft 92,3 % van de leerlingen niveau 1F behaald. De school behaalt hiermee ruim de signaleringswaarde van 85%. Gerekend over dezelfde periode behaald 56,4 % van de leerlingen niveau 1S/2F. De school behaalt hiermee de vastgestelde signaleringswaarde van 30,3 %.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2020-2021
2021-2022
2022-2023
VWO/gymnasium      
HAVO/VWO 1 1  
HAVO 1    
VMBO TL/HAVO2 3 2  
VMBO TL      
VMBO Kader/TL 3 2 2
VMBO Kader      
VMBO Basis/Kader 1   1
VMBO Basis1 2    
Parktijkonderwijs     1