Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Vanuit onze kernwaarden wordt vormgegeven aan sociaal emotionele ontwikkeling.
Wij werken vanuit een positieve benadering, waarbij het kind centraal staat. We voeren talentgesprekken met ieder kind, waardoor het kind ontdekt wat eigen talenten zijn, wat je goed kunt en waar ze blij van worden. Wij geven de kinderen de mogelijkheid om te werken met hun talenten. Dit vergroot het zelfvertrouwen en biedt het kind succeservaringen.  
Wij bieden een duidelijke structuur, waardoor wij voorspelbaar zijn in leerkrachtgedrag. In de klas
zijn er groepsregels en is er veel aandacht voor groepsvorming en hoe je met elkaar omgaat.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels Kindbegrip van Parnassys.
Hiermee wordt jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. De resultaten worden ook met inspectie gedeeld.  Leerkrachten vullen tweejaarlijks een vragenlijst in over elke leerling. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. De gedragsspecialist van school analyseert en bespreekt deze gegevens met het team en samen wordt er gekeken welke acties er nodig zijn op groeps- en leerlingniveau. Wij volgen een pestprotocol, deze is op te vragen bij de school.  

Bekijk hier het anti-pestprotocol >>