Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze schoolVoor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, ouderenquête, leerlingenenquête en een enquête onder leerkrachten (Quick-scan, vanuit ons kwaliteitszorgsysteem Kwintoo).
 
Vanuit ons schoolplan 2019-2023:
Plan expertiseschool taal schrijven en uitvoeren
Het plan is geschreven en een aantal acties voor dit schooljaar is uitgevoerd. De Ouderkamer is van start gegaan; De collega’s hebben een doorgaande lijn voor woordenschat opgezet en geëvalueerd; Het PR plan staat en wordt uitgevoerd; Het plan voor het Taallokaal is geschreven en zal schoojaar 2020-2021 worden uitgevoerd.
Portfolio ontwikkelen 2019-2020 en implementeren 2020-2021
Het portfolio is ontwikkeld.
 
 
Verbeteractiviteiten die zijn uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020
Optimaliseren van techniek onderwijs door techniekcoach
Ontwikkelen van een portofolio, dit is gedaan
Analyseren van de opbrengsten
Voortzetten Ouderkamer
Plan opzetten voor een Taallokaal
 
Wat we oppakken in 2020-2021
Scholengroep: Taallokaal
Scholengroep: Inzet gedragsspecialist en logopedist
Meer werken vanuit analyses
Scholengroep: Begrijpend lezen analyse
Digitalisering voortzetten
PR & Communicatie – Juf Wilhelmina op social media voortzetten.
Specialisatie op taalgebied uitbreiden. Samenwerking met Kentalis en scholingsaanbod van Kentalis op het gebied van TOS.
Aanstelling van een nieuwe directeur
Verder uitwerken van de visie op burgerschap
Implementeren portfolio i.c.m. kindtalentgesprekken